Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Robert Zieliński przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Zieliński „Małpki 3” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6782638925, nr REGON 386338470, celu obsługi procesu odstąpienia od Umowy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od Umowy.
W związku z obsługą procesu odstąpienia od Umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres okres niezbędny do realizacji celu. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem kontakt@mundonovo.pl

…………………., dn. ………………….

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko i adres Konsumenta/
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………..
(dane adresowe Sprzedawcy)

.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Towarów / Umowy o dostarczenie Lead Magnet :

lp.
nazwa Towaru / Lead Magnet
ilość sztuk
cena
data dostarczenia

………………………………………
Podpis
(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

POUCZENIE SPRZEDAWCY:

 1. Od Umowy zawartej na odległość odstąpić mogą wyłącznie Klienci będący Konsumentami oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i o takich Klientach jest mowa w niniejszym pouczeniu. Nie dotyczy to Umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 2. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Klient. Nie należy odsyłać Towaru za pośrednictwem usługi “za pobraniem”. W przypadku odesłania Towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi “za pobraniem”, Sprzedawca odliczy poniesiony koszt odebrania przesyłki i potrąci tę kwotę od wartości zwrotu należności w związku z odstąpieniem od Umowy.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości Towaru nowego z wartością Towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 4. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Klienta, z zastrzeżeniem punktu 6. niniejszego pouczenia. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
 5. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku Treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet,
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet,
  c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
  d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.
 8. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ustępie 7 pkt a-c powyżej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy LM, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim
 10. W przypadku odstąpienia od umowy LM Sprzedawca może uniemożliwić klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie klientowi dostępu do Treści cyfrowych, usunięcie z grupy lub zablokowanie konta użytkownika.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Koszyk
Przewijanie do góry